Swingel – It Fryske blêd

1  july – It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen! Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees nei ús stipers. Do kinst it hjir online lêze.

billige forbrukslån | lån på dagen billige forbrukslån