Politike Kommisje

15 septimer 2017 – De Politike Kommisje hat gear west oer de tarieding op de lobby yn De Haach, mei ûnder oaren petearen op it Ministearje fan Ynlânske Saken.

3 april 2017 – De Ried hat de nije Politike Kommisje (POK) frege om ûnder oaren te set te gean oer de ymplemintaasje Wet brûken Fryske Taal. Wy hawwe de POK frege om in lobby datoangeande op te setten en besykje foar inoar te krijen dat de Twadde Keamer ek yn it spier komt. De POK hat in konsept-brief makke foar de ynformateur dy’t ynkoarten ferstjoerd wurde sil.

beste forbrukslån 2017 | forbrukslån nordmenn betale egenkaptial med forbrukslån