Ferskate aksjes

8 jannewaris 2018 – It Minority Safety Pack Initiative is yn Brussel en Fryslân yntrodusearre. It tal hantekeningen rint noch net hurd. Der sil mear en der sille oare dingen barre moatte om yn april 2018 genôch hantekeningen te hawwen. De Ried is yn oerlis mei belútsen organisaasjes.

15 desimber 2017 – De Ried hat skriuwerij de doar útdien oangeande it advys fan de Raad voor Cultuur. Wy binne fan betinken dat der in aparte regio Fryslân (RIS) komme moat en dat de Ried in boarge/ fêste sit yn dy Raad krije moat.

3 desimber 2017 – Yn it bestjoer is de aksje fan de KPN bepraten om tenei Omrop Fryslân net mear lanlik troch te jaan. It pleit is om mei de fuotten te stimmen: dus manmachtich oergean nei in oare provider. De Ried sil earst ek noch kontakt sykje mei de KPN.

forburkslån | betalingsanmerkning forbrukslån refinansiering av kredittkort