Ferskate saken

26 maart 2018 – De aksje om minderheidstalen yn Europa op de wurklist te krijen (Minority Safety Pack Initiative) is in boarger inisjatyf fan de FUEN, de Europeeske organisaasje foar minderheden. De Ried hat him der bot foar ynset de Nederlânske (lês Fryske) bydrage sa heech mooglik te krijen.

17 jannewaris 2018 – It FUEN-kongres sil op fersyk fan de Ried plakhawwe yn Ljouwert. Dat sil wêze fan 20 o/m 24 juny.

12 jannewaris 2018 – It Frysk Boun om Utens hat op sneon 14 april 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert in Algemiene Ledegearkomst en harren Friezedei. Sjoch foar de details ek op it webstee: www.fryskbutenfryslan.frl Opjaan graach foar 12 maart 2018.

10 jannewaris 2018 – De Ried hat in petear hân mei UCF (University Campus Fryslân) om te besjen wat wy foar inoar betsjutte kinne. Der komt ynkoarten in ferfolch op.

8 jannewaris 2018 – It Minority Safety Pack Initiative is yn Brussel en Fryslân yntrodusearre. It tal hantekeningen rint noch net hurd. Der sil mear en der sille oare dingen barre moatte om yn april 2018 genôch hantekeningen te hawwen. De Ried is yn oerlis mei belútsen organisaasjes.

15 desimber 2017 – De Ried hat skriuwerij de doar útdien oangeande it advys fan de Raad voor Cultuur. Wy binne fan betinken dat der in aparte regio Fryslân (RIS) komme moat en dat de Ried in boarge/ fêste sit yn dy Raad krije moat.

3 desimber 2017 – Yn it bestjoer is de aksje fan de KPN bepraten om tenei Omrop Fryslân net mear lanlik troch te jaan. It pleit is om mei de fuotten te stimmen: dus manmachtich oergean nei in oare provider. De Ried sil earst ek noch kontakt sykje mei de KPN.

komplett bank kontakt | ya bank forbrukslån forbrukslånhjelpen