Bestjoerssaken

25 septimber 2017 – Pier Bergsma sil nei de Streektaalkonferinsje yn De Haach op 13 oktober. Net as fertsjinwurdiger fan de Ried mar op eigen titel.

18 maaie 2017 – Oprop foar entûsjaste nije besjoersleden en frijwilligers – de Ried hat in oprop útstjoert foar nije minsken dy’t mei ús oan de saken fan de Ried wurkje wolle. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

1 april 2017 – Us ponghâlder Meine Bosma hat syn funksje dellein per 1 april 2017. Wy sykje nei in betûfte opfolger. De jierrekken 2016 is opsteld en kin yn de grutte Ried fan maaie fêststeld wurde. Dan nimme wy ek ôfskied fan Lageveen en fan Bosma.

31 jannewaris 2017 – Wy sille yn de gearkomst fan 11 maaie 2017 op passende wize ôfskied nimme fan ús adviseur Wiebe Lageveen – hy hat mear as in fearnsiuw belutsen west by it wurk fan de Ried fan de Fryske Beweging.

15 desimber 2016 – De Ried is tige wiis mei al de frijwilligers dy’t krewearje foar de Fryske saak – wy sille der omtinken oan jaan.

billig forbrukslån med lav rente | ta opp forbrukslån forbrukslån uten sikkerhet